3
توربەت جىددى تاسىلىۋاتىدۇ،پات ئارىدا سىز بىلەن يۈز كۆرىشىدۇ
توربەت جىددى ياسىلىۋاتىدۇ،پات ئارىدا سىز بىلەن  يېڭىچە قىياپەتتە يۈز كۆرىشىدۇ